Hãy điền tên đăng nhập ở Hoa khai trương 360 của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.